لیست اعضائ کلوپ کبوتران مسافتی عجب‌شیر

صابر نجفی
صابر نجفی
09148476656
حسن الباد
حسن الباد
09039618200
فرید حسن زاده
فرید حسن زاده
09149202904
شریف اعتمادیان
شریف اعتمادیان
09142158515
قادر شاکری
قادر شاکری
09146927451
محمد نجفی
محمد نجفی
09380601996
سعید امرانی
سعید امرانی
09300561355
محمد مرزبان
محمد مرزبان
09147634281